Skip to main content

Verdivurdering av din bolig – Ring 988 333 65

Bygningskontroll

Uavhengig bygningskontroll

Den altfor høye feilraten innen feil og mangler har ført til at uavhengig bygningskontroll har blitt et krav i byggteknisk forskrift. Vi foretar kontroller i Ski og Follo i Akershus og Oslo.

Bygningskontroll sørger for at alle byggearbeider blir utført i samsvar med byggeforskriften, og annen lovgivning. Byggeforskrifter dekker forhold som strukturell stabilitet, brannsikkerhet, energisparing og tilgjengelighet til bygninger. Når en bygning eller en struktur er farlig satt opp og dermed setter publikum i fare, krever bygningsloven av oss å sikre at eieren fjerner faren. I praksis drøfter byggningskontrollørene kravene og bli enige om en tidsramme for arbeidet. Hvis faren er overhengende og det er upraktisk å kontakte eieren, eller hvis eieren ikke kan gjøre jobben, kan krisetiltak iverksettes for å beskytte publikum og kostnaden blir pålagt eieren.

Uavhengig kontroll

Kontroll på byggeplassen av arbeider som utføres av entreprenører, byggmestere og andre.

Lekkasjetesting og termografering av bolig

Vi utfører lekkasjetesting for å se hvor tett huset ditt er.

Radonmåling

Vi hjelper deg med å sjekke om det er radon (radioaktiv stråling) i boligen din.

Oppfølging og kontroll av våtromsarbeid

For godkjennelse i henhold til våtromsnormen kreves kontroll og dokumentasjon under arbeidet.

Kontraktsbistand

Faglig bistand ved kontraktsinngåelse.

Bygge- og anleggsledelse

Lang erfaring med prosjektledelse på bygg og anlegg i Norge og i utlandet. Mye å spare for private utbyggere i prosjekteringsfasen, ved kontrahering og oppfølging av bygg og byggekostnader.

Mengdeberegning

Anbudsregning, ved prosjektering og regulerbare entrepriser.


Anlegg

Stikningsledelse

Lede landmålere på anlegget og tilrettelegge drift og kvalitetssikring.

Masseberegning

Beregning av regulerbare mengder i anleggskontrakter. Grunn og betong.

Kontraktsoppfølgning

Ofte i sammenheng med masseberegning og utnytte de muligheter det er i kontakten.

Kontroll av produksjon

Produksjonsoppfølgning og kontroll av arbeid som utføres.